Terapia poznawczo – behawioralna

Pracowaliśmy z wieloma dziećmi oraz ich rodzicami i mimo, iż każda z rodzin jest unikalna, a tworzący ją rodzice w inny sposób rozumieją doświadczenia dziecka i starają się mu pomóc, to jednak istnieje pomiędzy nimi wiele podobieństw. Tym, co z pewnością dotyczy wielu rodziców jest niepewność co do sposobu udzielenia wspomnianej pomocy oraz niepokój wynikający z obawy, iż to oni sami spowodowali problem swoich dzieci, trudności w życiu codziennym i zwyczajny brak sił.

Instytut Terapii Poznawczo – Behawioralnej to miejsce, w którym dużą rolę przywiązujemy do realizowania programów terapeutycznych dla dzieci i młodzieży, które mają swoje uzasadnienie w literaturze przedmiotu ale przede wszystkim w praktyce.

W terapii szczególnie ważne jest dla nas nawiązanie bezpiecznej relacji z dzieckiem, poprzez traktowanie go w sposób podmiotowy i szanowanie jego emocjonalności.
Z naszych doświadczeń wynika, że dzieci podczas spotkań pochłonięte są zabawą
i z chęcią uczestniczą w zajęciach.

Jak dowodzą badania naukowe, terapia behawioralna u dzieci i/lub terapia poznawczo – behawioralna jest jedną z najskuteczniejszych form psychoterapii zaburzeń dzieci i młodzieży takich jak m. in. ADHD, jak również zaburzeń ze spectrum autyzmu, zaburzeń lękowych, zaburzeń depresyjnych, obniżonej samooceny, zaburzeń odżywiania.

Bardzo ważna jest dla nas stała współpraca opiekunów i specjalistów prowadzących, która daje możliwość wymiany informacji oraz skuteczniejszego wprowadzania odpowiednich oddziaływań terapeutycznych. Jest to niewątpliwie ogromny atut w realizacji programu terapeutycznego.

Plan szczegółowy:

Pierwsze spotkanie – to najczęściej spotkanie opiekunów z terapeutą (dotyczy dzieci młodszych do 12 r. ż.) w trakcie którego przeprowadzany jest wstępny wywiad diagnostyczny. Wtedy też terapeuta zapoznaje się z dokumentacją dotyczącą dziecka oraz poznaje główne powody zgłoszenia.

Diagnoza – obejmuje od 2 do 4 spotkań. W tym czasie przeprowadzany jest wywiad na temat pojawiających się problemów, obserwacja zachowań oraz stawiana jest diagnoza. Często w tych spotkaniach uczestniczy już dziecko. Jest to bardzo istotny czas, ponieważ to okres, pod koniec którego wspólnie podejmowana jest decyzja na temat postawionej diagnozy oraz dobierany jest program terapeutyczny. W chwili podjęcia decyzji o terapii spisywany jest kontrakt terapeutyczny czyli zbiór zasadach i warunków uczestniczenia w terapii.

Terapia – Spotkanie 5 i kolejne – realizacja programu terapii – ilość spotkań uzależniona jest od problemu oraz potrzeby samego Klienta. W trakcie sesji terapeutycznych skupiamy się na poznawczych metodach dochodzenia do rozwiązania oraz wprowadzamy behawioralne oddziaływania. To czas, gdy psycholog staje się przewodnikiem swojego podopiecznego.

Zakończenie – to wspólna decyzja zespołu prowadzącego podjęta wraz z rodzicami oraz przede wszystkim z naszym młodym Klientem. To czas podsumowania terapii oraz omówienia dalszych wskazówek do pracy samodzielnej, bez udziału psychologa.

Informacja dla rodziców:
Przed pierwszym spotkaniem Państwa dziecka z psychologiem prosimy o przygotowanie ważnych dokumentów, jeśli jesteście Państwo w ich posiadaniu:

  • opinie ze szkół, opinie nauczycieli, w tym świadectwa szkolne (jeśli zawierają istotne informacje dotyczące zachowania Państwa dziecka w szkole)
  • opinie z poradni psychologiczno – pedagogicznej dzienniczki uwag, wypisy z dzienników internetowych
  • inne dokumenty, które uznają Państwo za ważne w procesie diagnozy

Terapia poznawczo – behawioralna jest realizowana w ramach konkretnych programów terapeutycznych, dedykowanych do określonych rodzajów trudności dziecka. W naszej pracy korzystamy m. in. z programów poznawczo – behawioralnej terapii dla dzieci szczególnie wrażliwych na doświadczanie lęku: Zaradny kot; Czym się martwisz. Pracujemy w oparciu o programy terapii poznawczo – behawioralnej dzieci mających trudności w regulacji emocji.

Do pracy z małymi dziećmi borykającymi się z „natrętnymi’ zachowaniami czy myślami wykorzystujemy program Audry Langley. Najczęściej terapeuta, dziecko i rodzic korzystają ze wspólnej podstawy, podręcznika terapii, w którym przedstawione są określone metody pracy. Ponieważ każde dziecko jest wyjątkowe i ma niepowtarzalne doświadczenia, w terapii poznawczo – behawioralnej dzieci niezwykle ważne jest aby to, by jej plan był dopasowany do danego dziecka.